Deklaracja dostępności

Dostępność WOPR

Oddział Rejonowy Śląskiego WOPR w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.woprrybnik.com.

Data publikacji serwisu internetowego: 10 styczeń 2024 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
• Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
• Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
• Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
• Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 10 stycznia 2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny OR ŚWOPR w Rybniku.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Walento, adres poczty elektronicznej woprrybnik@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 500-543-300.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro OR ŚWOPR w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 40/42, 44-200 Rybnik

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od ul. Powstańców Śląskich. Do wejścia prowadzą 3 schodki. Dodatkowo wykonany jest również podjazd dla wózków. Drzwi wyposażone są
w samozamykacz.

Pomieszczenie biura OR ŚWOPR w Rybniku znajduje się na piętrze. Do pomieszczenia można dostać się kierując się od wejścia na wprost korytarzem na klatkę schodową oraz po wejściu na piętro na lewo korytarzem. Brak jest windy. Pomieszczenie biura nie jest dostępne dla osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem – wejściem głównym – wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Baza OR ŚWOPR w Rybniku, ul. Rudzka 230, 44-200 Rybnik, teren Stanicy Żeglarskiej 6HDŻ

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony zalewu. Wejście do budynku posiada próg. Drzwi standardowe zamykane na klamkę. Wejście prowadzi bezpośrednio do pomieszczenia biurowego bazy. Poprzez pomieszczenie biurowe można przejść do ogólnodostępnej toalety. Toaleta nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Miejsca postojowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu zlokalizowanym po lewej stronie po wjeździe na teren bazy. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Scroll to Top
Skip to content